Tubes and Chemical Compatibility

Tubes and Chemical Compatibility Table

Use the table below to search chemicals and their compatibility with our Flex-A-Prene®, Flex-A-Chem®, and Flex-A-Thane® tubes!

NOTE: 28 Day Immersions at 73°F

E = Excellent
G = Good
F = Fair
U = Not Recommended 

Chemical, Conc. % (1) Flex-A-Prene® Flex-A-Chem® Flex-A-Thane®
Acetate Solvents F U U
Bromine, Anhydrous Liquid U U U
Ethylene Chlorohydrin E E U
Acetic Acid, 10% in w E E G
Butadiene E G E
Ethylene Diamine F U U
Acetic Acid, 50-60% in w G E U
Butane E G E
Ethylene Dichloride F U U
Acetic Acid, Glacial, 100% G E U
Butyl Acetate G U U
Ethylene Glycol E E E
Acetic Anhydride E E U
Butyl Alcohol G E U
Ethylene Oxide E E E
Acetone U G U
Butyric Acid G U U
Fatty Acids F F G
Acrylonitrile G G U
Calcium Bisulfite, 1% in w E E E
Ferric Chloride, 43% in w E E E
Adipic Acid, 100% in alc G U U
Calcium Bromide 52% E E E
Ferric Hydroxide E E U
Air E E E
Calcium Carbonate, 25% acids E E E
Ferric Nitrate, 60% in w E E E
Alcohols General E E U
Calcium Chlorate, 30% in w E E E
Ferric Salts E E E
Aliphatic Hydrocarbons U U G
Calcium Chloride, 30% in w E E E
Ferric Sulfate, 5% in w E E E
Allyl Alcohol F E U
Calcium Hydroxide, 10% in glycerol E E U
Ferrous Chloride, 40% in w E E E
Alum, 5% in w E E E
Calcium Hydroxide, 20% in water E E U
Ferrous Salts E E E
Aluminum Chloride, 53% in w E E E
Calcium Hypochlorite, 20% in w E E G
Ferrous Sulfate, 5% in w E E E
Aluminum Chlorohydrate 50% E E -
Calcium Nitrate, 55% in w E E E
Fluoborate Salts E E E
Aluminum Fluoride, 0.1% in w E E E
Calcium Oxide, 3% in w E E E
Fluoboric Acid, 48% in w U E U
Aluminum Hydroxide, 2% in w E E E
Calcium Salts E E E
Fluorine Gas U U U
Aluminum Nitrate, 39% in w E E E
Calcium Sulfate, 1% in w E E E
Fluosilicic Acid, 30% in w (Fluoride) E E F
Aluminum Potassium Sulfate E E E
Carbon Dioxide, Wet/Dry E E E
Formaldehyde, 37% in w U F U
Aluminum Sulfate E E E
Carbon Disulfide U U U
Formic Acid, 25% in w E E F
Aluminum Sulfate, 50% in w E E E
Carbon Monoxide E E E
Formic Acid, 40-50% in w G E U
Aluminum Salts E E E
Carbon Tetrachloride U U U
Formic Acid, 98% in w G E U
Amines F U U
Carbonic Acid E E E
Fruit Juice E E E
Ammonia, Anhydrous Liquid G G F
Castor Oil F G E
Fuel Oil U U G
Ammonium Acetate, 45% in w E E G
Cellosolve F U U
Furfural U U U
Ammonium Bifluoride, 50% in w E E E
Cellosolve Acetate F U U
Gallic Acid, 17% in acetone G U U
Ammonium Bisulfite, 50% E E -
Chloroacetic Acid, 20% in w G E U
Gasoline, Automotive U U G
Ammonium Carbonate, 50% in w E E E
Chlorobenzene, Mono, Di, Tri U U U
Gelatin E E E
Ammonium Chloride, 23% in w E E E
Chloroform U U U
Glucose, 50% in w E E E
Ammonium Hydroxide, 5-10% in w E E E
Chlorosulfonic Acid U U U
Glycerol, (Glycerin) E E E
Ammonium Hydroxide, 30% in w E E F
Chromic Acid, 10-20% in w E E U
Glycolic Acid, 70% in w G E U
Ammonium Nitrate, 54% in w E E E
Chromic Acid, 50% in w F G U
Heptane U U G
Ammonium Persulfate, 30% in w E E E
Chromium Salts E E E
Hexane U U G
Ammonium Phosphate, 21% in w E E E
Citric Acid, 50% in w E E G
Hydrazine F U U
Ammonium Salts E E E
Coconut Oil F G E
Hydrobromic Acid, 20-50% in w U E U
Ammonium Sulfate, 40% in w E E E
Copper Salts E E E
Hydrobromic Acid, 100% in w U E U
Amyl Acetate G U U
Corn Syrup E E E
Hydrochloric Acid, 10% in w E E F
Amyl Alcohol U E F
Cottonseed Oil F G E
Hydrochloric Acid, 37% in w G E U
Amyl Chloride F U U
Cresol (m, o, or p) U E U
Hydrocyanic Acid E E G
Aniline F U U
Cresylic Acid G U U
Hydrofluoric Acid, 10% in w U E U
Aniline Hydrochloride F U U
Cupric Chloride, 40% in w E E E
Hydrofluoric Acid, 25% in w U E U
Antimony Salts E E E
Cupric Cyanide, 10% in dilute bases E E E
Hydrofluoric Acid, 40-48% in w U E U
Antimony Trichloride E E F
Cupric Nitrate, 70% in w E E E
Hydriodic Acid, 55-58% in w G E U
Aqua Regia U E U
Cupric Sulfate, 13% in w E E E
Hydrogen Peroxide, 3% in w E E E
Aqueous Ammonia E E F
Cyclohexane U U G
Hydrogen Peroxide, 10% in w E E E
Aromatic Hydrocarbons U U U
Cyclohexanone U F U
Hydrogen Peroxide, 30% in w E E F
Arsenic Acid, 20% in w F E E
Detergent Solutions G E E
Hydrogen Peroxide, 90% in w G G U
Arsenic Salts E E E
Diacetone Alcohol U E F
Hydrogen Sulfide E E E
ASTM Reference No. 1 Oil F U E
Dibutyl Phthalate E E U
Hydroquinone, 7% in w G E E
ASTM Reference No. 2 Oil U U E
Dichlorobenzene U U U
Hypochlorous Acid, 25% in w E E F
ASTM Reference No. 3 Oil U U E
Diesel Fuel U U G
Iodine, 50 ppm in w E E E
Barium Carbonate, 1% in w E E E
Diethylamine, 2.5% in w E E E
Isobutyl Alcohol F E U
Barium Chloride, 27% in w E E E
Diethylene Glycol E E E
Isooctane U U G
Barium Hydroxide, 5% in w E E E
Diethyl Ether F U U
Isopropyl Acetate G U U
Barium Salts E E E
Dimethylformamide G E U
Isopropyl Alcohol F E U
Barium Sulfate, <1% in dilute acids E E E
Dimethylsulfoxide E G U
Isopropyl Ether F U U
Barium Sulfide E E E
Dioctyl Phthalate E E U
Jet Fuel, Jp8 U U G
Beer E E E
Dioxane U U U
Kerosene U U G
Benzaldehyde U F U
Ether F U U
Ketones U F U
Benzene U U U
Ethyl Acetate F G U
Lacquer Solvents G U U
Benzenesulfonic Acid U U U
Ethyl Alcohol (Ethanol) F E U
Lactic Acid, 3-10% in w E E G
Benzoic Acid E E U
Ethyl Benzoate U U U
Lactic Acid, 85% in w G E U
Benzyl Alcohol E E U
Ethyl Chloride F U U
Lard, Animal Fat F G E
Bleach Liquor, 22% in w E E G
Ethyl Ether F U U
Lead Acetate, 35% in w E E E
Borax, 6% in w E E E
Ethylamine, 70% in w U G U
Lead Nitrate, 27% in w E E E
Boric Acid, 4% in w E E E
Ethylene Bromide U F U
Lead Salts E E E
Lemon Oil U U G
Paraffins U U G
Sodium Persulfate E E E
Lime Slurry (Calcium Hydroxide) E E U
Peracetic acid U E -
Sodium Peroxide, 20% in w E E E
Limonene-D U U G
Perchloric Acid, 67% in w E E U
Sodium Phosphate, 30% in w E E E
Linoleic Acid F F G
Perchloroethylene F U U
Sodium Salts E E E
Linseed Oil F G E
Phenol, 5-10% in w E E U
Sodium Sulfate, 38% in w E E E
Lubricating Oils, Petroleum U U E
Phenol, 91% in w E E U
Sodium Sulfide, 45% in w E E E
Magnesium Carbonate, 1% in w E E E
Phosphoric Acid, <10% in w E E E
Sodium Sulfite, 10% in w E E E
Magnesium Chloride, 35% in w E E E
Phosphoric Acid, 25% in w E E E
Stannic Chloride, 50% in w E E F
Magnesium Hydroxide E E E
Phosphoric Acid, 85% in w E E U
Stannous Chloride, 45% in w E E E
Magnesium Hydroxide,10% in acids E E E
Phosphorous Trichloride Acid G E U
Stearic Acid, 5% in alc F F G
Magnesium Nitrate, 50% in w E E E
Photographic Solutions G E E
Styrene Monomer U U U
Magnesium Sulfate, 25% in w E E E
Phthalic Acid, 9% in alc E E U
Sulfur Chloride U E U
Maleic Acid, 30% in w F F G
Phthalic Anhydride, 9% in alc E E U
Sulfur Dioxide, Gas Dry E E F
Malic Acid, 36% in w E E G
Picric Acid, 1% in w U E U
Sulfur Dioxide, Gas Wet E E F
Manganese Salts E E E
Plating Solutions E E U
Sulfur Trioxide, Wet G G U
Manganese Sulfate, 34% in w E E E
Polyaluminum Chloride (PAC) in w E E -
Sulfuric Acid, 10% in w E E E
Mercuric Chloride, 6% in w E E E
Potassium Amyl Xanthate (PAX) - G -
Sulfuric Acid, 30% in w E E U
Mercuric Cyanide, 8% in w E E E
Potassium Carbonate, 55% in w E E E
Sulfuric Acid, 95-98% in w U E U
Mercurous Nitrate, 10% in dilute acids E E E
Potassium Chloride, 20% in w E E E
Sulfurous Acid E E E
Mercury E E E
Potassium Cyanide, 33% in w E E E
Tannic Acid, 75% in w G E U
Mercury Salts E E E
Potassium Dichromate, 5% in w E E E
Tanning Solutions E E F
Methane Gas E E E
Potassium Hydroxide, 43% in w E E U
Tartaric Acid, 56% in w E E E
Methyl Acetate G U U
Potassium Hypochlorite, 70% in w E E E
Tetrahydrofuran U U U
Methyl Alcohol (Methanol) E E U
Potassium Iodide, 56% in w E E E
Thionyl Chloride E E F
Methyl Bromide F U U
Potassium Nitrate, 10% in w E E E
Tin Salts E E E
Methyl Chloride F U U
Potassium Oxide, 50% in w E E E
Titanium Salts E E E
Methyl Ethyl Ketone U F U
Potassium Permanganate, 6% in w E E E
Toluene U U U
Methyl Isobutyl Ketone U F U
Potassium Salts E E E
Trichloroacetic Acid, 90% in w G E U
Methylene Chloride F U U
Potassium Sulfate, 10% in w E E E
Trichloroethane F U U
Methyl Methacrylate U U U
Potassium Sulfide, 20% in w E E E
Triethanolamine F U U
Milk E E E
Propyl Alcohol (Propanol) F E U
Trichloroethylene U U U
Mineral Oil U U E
Propylene Glycol E E E
Trichloropropane F U U
Mineral Spirits U U G
Propylene Oxide E E E
Tricresyl Phosphate E E U
Molasses E E E
Pyridine F F U
Trisodium Phosphate E E E
Monoethanolamine F U U
Salicylic Acid, 1% in w E E G
Turpentine U U G
Motor Oil U U E
Silicone Oils F E E
Urea, 20% in w E E E
Naphtha U U G
Silver Nitrate, 55% in w E E E
Uric Acid E E F
Naphthalene U U G
Skydrol 500A U U G
Vinegar E E G
Nickel Chloride, 40% in w E E E
Soap Solutions G E E
Vinyl Acetate G U U
Nickel Nitrate, 75% in w E E E
Sodium Acetate, 55% in w E G U
Water, Brine E E E
Nickel Salts E E E
Sodium Aluminate E E U
Water, Deionized E E E
Nickel Sulfate, 25% in w E E E
Sodium Benzoate, 22% in w E E E
Water, Distilled E E E
Nitric Acid, 10% in w E E U
Sodium Bicarbonate, 7% in w E E E
Xylene U U U
Nitric Acid, 35% in w E E U
Sodium Bisulfate, 50% in w E E E
Zinc Chloride, 80% in w E E E
Nitric Acid, 68-71% in w U E U
Sodium Bisulfite E E E
Zinc Salts E E E
Nitrobenzene U U U
Sodium Carbonate,7% in w (soda ash) E E E
Zinc Sulfate, 30% in w E E E
Nitromethane U U U
Sodium Chlorate, 45% in w E E E
Nitrous Acid, 10% in w E E F
Sodium Chloride, 20% in w E E E
Oils, Animal F G E
Sodium Chlorite, 12% in E - -
Oils, Essential U U F
Sodium Cyanide, 30% in w E E U
Oils, Hydraulic (Phosphate Ester) U U G
Sodium Dichromate, 70% in w E E E
Oils, Hydrocarbon U U E
Sodium Fluoride, 3% in w E E E
Oils, Vegetable F G E
Sodium Hydroxide, 10-15% in w E E U
Oleic Acid F F G
Sodium Hydroxide, 30-50% in w E E U
Oleum, 25% in w E E U
Sodium Hypochlorite, 25% in w E E G
Ortho Dichlorobenzene U U U
Sodium Nitrate, 3.5% in w E E E
Oxalic Acid, 12% in w G E U
Sodium Perborate, 25% in w E E E
Ozone, 300pphm E E E
Sodium Permanganate, 20% in w E - -
Palmitic Acid, 100% in ether F F G
Sodium Permanganate, 40% in w U - -

Explore Menu

Stay in the know

Request a quote

Please fill out the form to request a quote.
A sales rep will reach out to you.

To select or deselect multiple products–desktop users hold [ctrl] on Windows or [cmd] on Mac and click products.

Select Products

Pumps
Flow Meters
Skid Systems

Please review your selections before continuing.

Product Details
Select your industry:
How did you hear about us?